مارکوپولو در ایران

1,100,000 ریال

این کتاب تحقیقی است در بازاریابی و معرفی مسیر گذر مارکوپولو در سفر به فلات ایران که در دو بخش ” مارکوپولو در ایران” و “سفر” تدوین شده است.

مولف برای نیل به هدف خود بارها مسافت میان کرانۀ غربی این فلات تا سرزمین کوهستانی شرق آن پیموده و پس از مطابقت دادن مشاهدات خود با گزارش‌های مارکوپولو کوشیده است خط سیر او را مشخص کند و نکته‌هایی را که در نوشته‌های وی جنبۀ معمایی یافته روشن سازد.