ماتیکان کتابگزاری

490,000 ریال

چهل گفتار در بررسی و نقد کتاب

 

ماتیکان کتابگزاری شامل گزینه گفتارهای نویسنده این کتاب و مجموعه (چهل مقاله در بررسی و نقد کتاب)به طور عمده گزارش‌های کتابشناسی،دست‌نوشته‌های علمی،کتابهای تاریخی و فرهنگی،اَنساب و خطب،شاهنامه‌ها و خدای‌نامه‌ها،قرابادین‌ها و پزشکی‌نامه‌ها،رده‌بندی در نسخه‌شناسی و جز اینهاستکه طی پنجاه سال فرادست آمده است.

در انبار موجود نمی باشد