ماتیکان تاریخی

980,000 ریال

پنجاه گفتار درباره مسائل تاریخی

 

ماتیکان تاریخی حاوی گفتارهای نویسنده این کتاب و مجموعه (پنجاه گفتار درباره مسائل تاریخی) در دو جلد و پنج بخش است:

1.جغرافیای تاریخی (امکنه و نامجاهای اقوام باستانی)

2.خاندان‌ها و رجال(قبایل و سلاله‌های قدیم و رجال تاریخی و سادات علوی)

3.نگره‌های تاریخی(نظریات علمی و”برنهاد”های نویسنده،رساله تبارشناسی در ایران)

4.برخی تاریخ‌نگاران(مورخان قدیم و ایرانشناسان معاصر)

5.تاریخی سیاسی(اندلس،اسرائیل،صفین،دیلمان،علاءالدوله‌ها،ایلخانان و رساله تکامل سیاسی انقلاب).

در انبار موجود نمی باشد