لغت محلی شوشتر

2,500,000 ریال

از مولفی ناشناخته در سدۀ سیزدهم هجری 

لغت محلی شوشتر،کتابی است از مولفی ناشناخته که بنا بر قرائن موجود در متن،در اوایل دورۀ قاجار می‌زیسته

و از نوادگان سیدنعمت‌الله جزایری شوشتری است.

اگرچه مولف در نقل بعضی از مدخل‌های فارسی از فرهنگ‌های دیگر مانند فرهنگ جهانگیری و برهان قاطع بهره برده است،اما اهمیت این کتاب در گردآوری پاره‌ای از 

واژه‌ها ،مثل‌ها،چیستان‌ها و ذکر بخش‌هایی هرچند اندک از نظام آوایی و نکاتی از صرف و نحو گویش شوشتری است که در مطالعات گویش‌پژوهی مفید است.

شرح بازی‌های محلی و بعضی از آداب و رسوم شوشتر و اطلاعات تاریخی و جغرافیایی (بیشتر دربارۀ شوشتر و اطراف آن) از وجوه اهمیت این کتاب است.