لغت فُرس

4,500,000 ریال

نسخه برگردان شش دستنویس 

 

کتاب مشهور به لغت فُرس از علی‌بن احمد اسدی طوسی (د.بعد از 465ق)، کهن‌ترین لغتنامۀ فارسی است که ارزش‌های فراوانی در مطالعات واژه‌شناسی 

و شعرشناسی دارد.

از این کتاب دستنویس‌های چندی باقی‌مانده که تفاوت‌های اساسی با یکدیگر دارند.

برخی از معتبرترین دستنویس‌های لغت فُرس با وجود شهرت فراوان،سال‌ها دور از دسترس محققان بوده و مراجعه به آنها جز به واسطۀ چاپ‌های این کتاب 

امکان‌پذیر نبوده است.

اینک در کتاب حاضر شش دستنویس دیریاب لغت فُرس،با مقدمه‌هایی در معرفی هر یک،به طریق نسخه برگردان به چاپ رسیده است.