قندیه و سمریه

750,000 ریال

کتاب حاضر مجموعه دو رساله است در تاریخ مزارات اولیاء و جغرافیای سمرقند.

رساله نخست قندیه نام دارد و آن بخش‌هایی است از کتاب دیگری به همین نام، با مطالبی افزون در اخبار دوره تیمور و بعد از آن مولفی ناشناس.

سمریه،دیگر رساله این مجموعه،اثر ابوطاهر بن ابوسعید سمرقندی است و دربردارنده فواید جغرافیایی و تاریخی بسیاری در باب سمرقند است.این کتاب را ثمریه نیز خوانده‌اند.