قراختیان از آغاز تا فرجام

1,250,000 ریال

کتاب حاضر پژوهشی است در تاریخ قراختیان که نویسندگان در آن پس از معرفی این دودمان و اشاره به سابقۀ تاریخی آنان در سرزمین‌های چین و ترکستان شرقی و قدرت یافتنشان در ماوراءالنهر،به نحوۀ تشکیل حکومت این خاندان در کرمان پرداخته و تاریخ سیاسی آنها را تا زمان زوال قدرت ایشان در اوایل قرن هشتم هجری قمری بررسیده‌اند.