قرآن قدس

35,000,000 ریال

ترجمه‌ای کهن از قرآن 

قابدار

قرآن قدس یکی از کهن‌ترین ترجمه‌های قرآن به زبان فارسی است که یگانه دستنویس آن در کتابخانۀ آستان قدس رضوی نگهداری می‌شود.

سورۀ فاتحه و دویست و سیزده آیه از آغاز سورۀ بقره و بیست و یک سوره از پایان آن افتاده است.

همانندی‌ها و همگونی‌های واژگانی و ساختاری و آوایی میان زبان این ترجمه که در حوزۀ سیستان قدیم نوشته شده است و زبان فارسی میانه(پهلوی)

فراوان است.

بی‌گمان می‌توان گفت که در میان ترجمه‌های شناختۀ قرآن تا امروز هیچ ترجمه‌ای از قرآن را نمی‌شناسیم که تا این اندازه از داشته‌های زبان پهلوی در 

گزینش برابرنهاده‌های قرآنی بهره برده باشد.

فرهنگ برابرنهادهای قرآن قدس

این جلد از کتاب ، دربردارندۀ دو بخش است.

در بخش نخست جستارهایی دربارۀ زبان فارسی در حوزه‌های جغرافیایی ایران بزرگ، گونه‌شناسی ترجمه‌ها و ترجمه-تفسیرهای قرآن به زبان فارسی، 

سیستان و زبان فارسی در آنجا و مطالبی دیگر از جمله توضیحاتی دربارۀ قرآن قدس و ویژگی‌ها و گونۀ زبانی آن آمده است. 

در بخش دوم و اعظم کتاب نیز نمایۀ واژه‌های فارسی و قرآنی قرآن قدس با تفکیک “فارسی به قرآنی” و ” قرآنی به فارسی” گردآوری شده است.