فیروزشاه‌نامه

6,900,000 ریال

دنبالۀ داراب‌نامه براساس روایت محمد بیغمی

فیروزشاه‌نامه قصه‌ای عامیانه دربارۀ جنگهای فیروزشاه،پسر داراب (شاه ایران)،و دلاوریهای فرزندش،بهمن،است و دنبالۀ کتاب دوجلدی داراب‌نامۀ محمد بیغمی محسوب

می‌شود و منبعی مهم برای بررسیهای زبانی و تحقیق در تاریخ اجتماعی ایران و فرهنگ مردم در قرنهای  هشتم و نهم هجری است.

این قصه که دارای بنمایه‌های عیاری است، با زبانی ساده و بیانی گیرا نوشته شده و فضای آن فضای ایران باستان است و نوادگان رستم  و زال در آن حضور دارند. 

کتاب حاضر براساس یگانه نسخۀ خطی موجود در دانشگاه اوپسالا تصحیح شده، از آغاز برای نقل کردن در جمع مردم نوشته شده است.