فهلویّات

2,900,000 ریال

پژوهشی در اشعار بازمانده از زبان ادبی مشترک عراق عجم و آذربایجان

 

علاوه بر زبان فارسی، از دیگر زبانهای ایرانی مانند طبری،گیلکی،گورانی ،شیرازی و غیره نیز نوشته‌ها یا اشعاری است موسوم به فهلویّات که از حدود قرن چهارم تا نهم 

هجری گاه در خلال متون عربی و فارسی یا دواوین شعرای مناطق غربی و شمال غربی ایران یافت می‌شود.

نویسندۀ کتاب فهلویّات با معرفی و قرائت شمار قابل توجهی از اشعار فهلوی که بعضا برای نخستین بار به طبع می‌رسد، اولا این فرضیه را مطرح کرده که زبان فهلوی 

در دوره‌ای طولانی،پیش و پس از اسلام، زبان ادبی مشترک در عراق عجم و آذربایجان بوده، ثانیا از طریق بررسی‌های زبان‌شناختی رابطۀ زبان فهلوی را با زبان دیرین 

آذربایجان روشن نموده است.

در انبار موجود نمی باشد