فرهنگ علی صفی

750,000 ریال

(فارسی-عربی)

فخرالدین علی‌بن‌حسین واعظ کاشفی

فرهنگ علی صفی تالیف علی بن حسین واعظ کاشفی ، ادیب و واعظ معروف هرات در نیمه دوم قرن نهم هجری است.تفاوت مهم این فرهنگ با دیگر فرهنگ‌های قدیم عربی به فارسی در آن است که بر پایه و ترتیب الفبایی لغات فارسی و معادل آنها به عربی ، در دو بخش اسماء و افعال،تنظیم و تبویب شده و در واقع یک لغت‌نامه فارسی به عربی است .از آنجا که مولف برزگ‌شده هرات بوده تعدادی از لغات این فرهنگ مربوط به فارسی هروی و به طور کلی منطقه افغانستان است.