فرمانروایی خاندان بویه

2,750,000 ریال

آل‌ بویه خاندانی ایرانی و و شیعی بودند که بر دستگاه خلافت عباسی سیطرۀ کامل یافتند و عصر آنان از درخشان‌ترین ادوار فرهنگی قلمرو شرقی

اسلام است.

کتاب حاضر پژوهشی است دربارۀ این خاندان و دورۀ فرمانروایی آنان.

مولف پس از اشاره به خاستگاه و نسب بوئیان به ذکر احوال فرمانروایان بوئی و شیوۀ ملک‌داری آنها پرداخته و وزارت دیوانسالاری را در عهد ایشان

بررسیده است.القاب و عناوین،سکه‌ها،اقطاعات و دیگر منابع درآمد آل بویه،تحولات اجتماعی و کشاکش‌های مذهبی و نیز وضع دانش و ادب در قلمرو

بوئیان از دیگر موضوعات مهم این کتاب است.