فرمانروایان علوی در صفحات شمال ایران

2,900,000 ریال

حکومت‌های علوی یا سادات بیش از هفت قرن به تفاریق بر پهنه‌ای بزرگ از سرزمین‌های شمالی ایران فرمان راندند و در سیاست،مذهب،روابط اجتماعی و 

فرهنگ عامه تاثیرات عمیقی از خود برجای نهادند.کتاب حاضر مشتمل است بر تبیین اسباب استیلای علویان بر صفحات شمالی ایران و موقعیت خاندان‌های 

محلی در برابر آنها و بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی آن قسمت از ایران و البته نقش‌های فرهنگی علویان زیدی که سپس به شیعیان اثنی‌عشری تبدیل

شدند و تا عصر شاه عباس اول صفوی دوام یافتند.