فتوت،قلندری و ادبیات عامیانۀ ایران

1,350,000 ریال

کتاب حاضر مجموعۀ سی و دو مقالۀ دانشنامه‌ای است در موضوع فرهنگ و ادب عامۀ ایران که مقالات آن اغلب به طریقی با یکدیگر مرتبطند.

مهم‌نرین داستان‌های عامیانه همچون امیرارسلان،حسین کرد شبستری و حمزه‌نامه و برخی از شخصیت‌های نام‌آشنای آنها در این اثر به تفصیل معرفی شده‌اند.

همچین بخشی از مقالات این مجموعه به آیین فتوت و قلندری و نیز تاثیر آنها بر ادبیات مردم‌پسند فارسی اختصاص یافته و دربردارندۀ مطالب تازه است.