عجایب و غرایب

5,900,000 ریال

غرایب الدنیا و عجایب الاعلا

 

عجایب و غرایب ، عجایب‌نامه‌ای منظوم در 5400 بیت از آذری اسفراینی ،سخنور سدۀ هشتم و نهم ، است.

در کتاب حاضر پس از مقدمه‌ای در باب عجایب‌نامه‌‌نگاری و ویژگی‌ها و منابع عجایب و غرایب آذری، متن مصحّح آن براساس هشت نسخۀ خطی عرضه شده است.این

منظومه بیش از جنبۀ ادبی به لحاظ شناخت فرهنگ عامه و تصورات و توهمات مردم روزگار آذری و پیش از او  اهمیت دارد و در آن‌گاه به مباحث فلسفی و کلامی و

عرفانی نیز پرداخته شده است.