عجایب الدنیا

490,000 ریال

ابن محدث تبریزی(نیمه اول قرن هفتم)

 

عجایب الدنیا کتابی است از این محدث تبریزی که در نیمه اول قرن هفتم هجری تالیف شده است.

قرائنی در متن کتاب موجود است که مشخص می‌کند مولف در تالیف خود از کتابی منتسب به ابوالموید بلخی و کتاب عجایب المخلوقات طوسی سود جسته و با رنگ و لعابی جدیدتر در کتاب خود نقل کرده است.مولف در مطاوی کتاب از مشاهدات خود یاد می‌کند و این بر اهمیت کتاب می‌افزاید.

کتاب نثری روان دارد و مملو از اطلاعات مفید جغرافیایی و لغوی است.

در انبار موجود نمی باشد