صحافی سنتی

3,500,000 ریال

مجموعۀ پانزده گفتار و کتابشناسی 

دربارۀ ورّاقی،صحافی، وصّالی،مجلّدگری از یادگارهای هنر ایرانی و اسلامی 

کتابی که درپیش‌روی دارید، مجموعۀ پانزده گفتار دربارۀ هنر صحافی اسلامی و ایرانی است.

مقالات این کتاب خواننده را با کلیاتی دربارۀ سیر صحافی در دورۀ اسلامی (عمدتا از قرون اولیه تا دورۀ قاجار) به ویژه در ایران،اقسام جلدها و تزئینات آنها، ابزارهای

صحافی و برخی از استادان جلدسازی آشنا می‌سازد.

چند متن برگزیده از منابع مختلف، از جمله یک منظومه و دو کتابشناسی دربارۀ صحافی اسلامی که یکی از آن دو به منابع خارجی اختصاص یافته، از بخش‌های

پایانی این کتاب است.