شهنشاه‌نامه

1,200,000 ریال

تاریخ منظوم مغولان و ایلخانان از قرن هشتم هجری 

منظومه حماسی-تاریخی شهنشاه‌نامه،سروده احمد تبریزی،یکی از نخستین آثار در دوره شکل‌گیری تاریخ‌های منظوم است که کار نظم آن در سال 738 هجری به پایان رسیده است

در این منظومه احوال چنگیزخان،اجداد و جانشینان او تا دو سال بعد از مرگ سلطان ابوسعید روایت شده است.

یکی از ویژگی‌های ادبی برجسته شهنشاه‌نامه،کوشش آگاهانه شاعر برای سره‌نویسی که این منظومه را به اثری منحصربه فرد در زبان فارسی تبدیل ساخته است

در انبار موجود نمی باشد