شعوبیه

1,350,000 ریال

پیدایش و اهمیت آن در سده‌های نخستین اسلام 

 

نهضت شعوبیه بی‌تردید یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین جنبش‌های فرهنگی-سیاسی در آغاز تاریخ اسلامی است.

ازاین‌رو پژوهش دربارۀ این نهضت از دیرباز نظر پژوهندگان را به خود معطوف داشته است.کتاب حاضر براساس منابع دست اول به بررسی زندگینامه و کارنامۀ مهمترین نمایندگان این نهضت و گرایش‌های دینی،علمی،ادبی و سیاسی آنها پرداخته است.روابط این گروه با یکدیگر و با دستگاه خلافت،یکی دیگر از موضوعات این پژوهش است.