سی‌و‌دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی

790,000 ریال

این کتاب دومین مجلد از مجموعه مقالات دکتر محمود امیدسالار است و چنانکه از عنوان کتاب پیداست در حوزه نقد و تصحیح متون ادبی،تحلیل‌های انتقادی مهمی دربردارد.

مقالات مندرج در این مجلد در چهار بخش تنظیم شده‌اند:

شاهنامه،متون فارسی،فن تصحیح متن و مباحث ادبی،که از این میان بیشترین سهم از آن مقالات شاهنامه‌پزوهی است.

در انبار موجود نمی باشد