سیرت شیخ کبیر ابوعبدالله محمدبن خفیف شیرازی

1,100,000 ریال

سیرت شیخ کبیر ابوعبدالله محمدبن خفیف شیرازی(268-371ق) کهن‌ترین،دقیق‌ترین و معتبرترین منبع در باب زندگی و شیوۀ سلوک عارف نامدار،ابن خفیف شیرازی است.اصل کتاب یکی از مریدان شیخ به نام ابوالحسن علی‌بن محمد دیلمی (قرن چهارم هجری) به زبان عربی نوشته که به دست ما نرسیده است.

متن حاضر ترجمه‌ای کهن و کامل از این کتاب است که در نیمۀ دوم قرن هشتم هجری به قلم تاج‌الدین کربالی به شیوه‌ای دقیق و ادیبانه و با افزوده‌‌هایی در شرح اقوال و حکایات شیخ کبیر،نوشته شده است.