سیرالعباد الی المعاد

2,600,000 ریال

سیرالعباد الی المعاد از مهم‌ترین آثار عرفانی فارسی سدۀ ششم هجری است.

در این مثنوی سنایی با زبانی تمثیلی سفر روح به عالم جسمانی و سپس بازگشت آن به عالم علوی را شرح داده است.

سیرالعباد از حیث ساختار استوارترین مثنوی سنایی است و به سبب زبان خاص،فواید ادبی،سبک تعلیمی و ظرائف حکمی خود ، همواره موردتوجه پژوهشگران شرق و غرب بوده است.

در این کتاب متن سیرالعباد براساس چهارده نسخۀ معتبر تصحیح و سپس ابیات آن شرح شده است.