سیاست اروپا در ایران

5,900,000 ریال

اوراقی چند از تاریخ سیاسی و دیپلماسی 

به انضمام چند گفتار دیگر و بعضی اسناد و نامه‌ها

سیاست اروپا در ایران پژوهشی است در تاریخ دیپلماسی و روابط سیاسی دولت‌های اروپایی روسیه،انگلیس،فرانسه و آلمان با ایران که در دو بخش عمدۀ
“سیاست روسیه” و “سیاست انگلیس” تدوین یافته است.
این کتاب در اصل رسالۀ دکتری دکتر محمود افشار در رشتۀ علوم اجتماعی و سیاسی دانشگاه لوزان سوئیس بوده که به زبان فرانسوی نگارش یافته و پس
از ترجمه ، نوشته‌هایی به قلم مولف و دیگران به آن افزوده شده است.
نویسنده در این کتاب با اشاره به پیشینۀ رقابت قدرت‌های اروپایی در ایران برای دست‌یابی به منابع اقتصادی و سیاسی به انتقاد از سیاست‌های استعماری 
آنان پرداخته است.