سمط العلی للحضره العلیا

590,000 ریال

سمط العلی للحضرة العلیا کتاب تاریخی است در شرح احوال سلسله ی قراختائیان که از سال 619 تا 703 هجری زیر سایه ی ایلخانان مغول بر کرمان فرمان راندند.

این کتاب که به تاریخ کرمان نیز معروف است،از جمله کتابهای تاریخ محلی به شمار می رود.سمط العلی علاوه بر اینکه منبعی تاریخی محسوب می شود،وجهه ای

موثر در متون نثر فنی و مصنوع فارسی دارد.یکی از علت های اهمیت و ارزش کتاب این است که نویسنده خود شاهد بخش عمده ای از وقایع آن بوده و دیگر اینکه از

جمله تواریخی نیست که به سفارش شاه یا وزیری نوشته شده باشد،بلکه چندین سال پس از انقراض قراختائیان نگارش یافته است.

در انبار موجود نمی باشد