سفرنامۀ سدیدالسلطنه

3,300,000 ریال

التدقیق فی سیرالطریق و دیگر یادداشت‌های روزانه

محمدعلی خان سدیدالسلطنۀ مینابی،از ماموران دیوانی اواخر عهد قاجار و اوایل پهلوی،در سال‌های 1314 تا 1316 قمری از بوشهر به تهران،مشهد و کربلا سفر کرد و از راه بصره به بوشهر و بندرعباس بازگشت.او همچنین در سال 1308 شمسی از بندرعباس به تهران رفت و تا سال 1309در آنجا توقف گزید.کتاب حاضر یادداشت‌های روزانۀ سدیدالسلطنه در طول این سفرهاست که به همراه شانزده پیوست از یادداشت‌های او در سفرهای دیگری به جنوب ایران به چاپ می‌رسد.آنچه بر اهمیت این کتاب افزوده اطلاعات ارزشمندی است که نویسنده دربارۀ وضعیت شهرها،آثار تاریخی و دولتمردان عصر خود به دست داده است.