سفارت‌نامۀ ایران

4,500,000 ریال

اسناد،مکاتبات و صورت مجالس مذاکرات ارزنة‌الروم

125-1263 هجری قمری

ایران و عثمانی  پس از چند سده روابط پرفراز و نشیب ، با وساطت روس و انگلیس، برای حل اختلافات دیرین در کنفرانس ارزنة‌الروم

حضور یافتند (1259ق) و پس از چهار سال مذاکره،عهدنامۀ دوم ارزنة‌الروم را به امضا رساندند(1263ق).

هر یک از نمایندگان چهار دولت،اسناد و صورت مجالس مذاکرات را برای دولت‌های خود ارسال کرده است.

کتاب سفارت‌نامۀ ایران ، ترجمۀ فارسی روایت نمایندۀ عثمانی از این مذاکرات چهارساله است که می‌تواند در شناخت بهتر تاریخ روابط سیاسی و 

دیپلماسی ایرانِ دورۀ قاجار مفید باشد.