زن در شاهنامه

4,300,000 ریال

بررسی نقش زنان و بازتاب سیمای آنها در شاهنامه،از بحث‌هایی است که همیشه مورد مناقشۀ اهل تحقیق بوده و هنوز هم بحث و تلقیات 

نادرست دربارۀ آن به پایان نرسیده است.

برخی شاهنامه را دارای رویکرد زن‌ستیزانه می‌پندارند و برخی دیگر درپی رد این مدعا هستند.

کتاب زن در شاهنامه رسالۀ دکتری جلال خالقی‌مطلق است که به سال 1970 به زبان آلمانی نشر یافته.

ترجمۀ حاضر از روی متن آلمانی صورت گرفته و نویسنده یادداشت‌هایی نیز بدان افزوده است.