زرین سخن

400,000 ریال

جستارهایی درباره ی فرهنگ ایران،زبان پارسی و ادبیات تطبیقی

 

در کتاب زرین سخن بسیاری از مباحث مربوط به فرهنگ ایران و زبان و ادب پارسی در دل متونی که به زبان عربی نگارش یافته اند، نهفته شده است. واکاوی این متون، از این حیث خدمتی شایان به فرهنگ ایران و ادبیات پارسی به شمار می آید.

محور جستارهایی که در این مجموعه گردآمده واکاوی دربارۀ فرهنگ ایران، واژگان پارسی در متون عربی و پژوهش هایی در حوزۀ ادبیات تطبیقی است.

برخی از عناوین این جستارها عبارتند از : نوروز در متون عربی، واژگان پارسی در اشعار ابوتمام و این معتز، جایگاه ناصرخسرو در آثار عربی و جهان عرب و دستور زبان فارسی به عربی.

در انبار موجود نمی باشد