زبده‌التواریخ

550,000 ریال

محمدمحسن بن محمدکریم مستوفی

زبدة‌التواریخ از زمره تواریخ عمومی است که محمدمحسن مستوفی آن را به فرمان رضاقلی میرزا،ولیعهد نادرشاه افشار تالیف کرده است.

آنچه در پیش‌روی دارید بخش تاریخ صفویه کتاب است که در عصر مولیف یعنی از زمان سلطنت شاه‌سلطان حسین تا پایان رسمی دوره صفویه با تفصیل بیشتری همراه است و یکی از مهم‌ترین منابع برای مطالعه تاریخ ایران در آن دوره به شمار می‌آید.

 

در انبار موجود نمی باشد