زبان فارسی در آذربایجان(دوره دو جلدی)

1,300,000 ریال

دربرگیرنده بیست و سه مقاله از نوشته‌های دانشمندان و زبانشناسان

 

کتاب حاضر مجموعه‌ای است از هم‌آرا و عقاید بزرگان ادب و تحقیق ایران درباره سابقه زبان فارسی در آذربایجان.

گردآوری این مجموعه از آن‌رو ضرورت داشت که گوشه‌ای از مسائل مربوط به زبان فارسی در آذربایجان،هم از جهت سابقه و تاریخ و هم از لحاظ فرهنگ و ضرورت‌های سیاسی و ملی،عنوان شود و همگان به صورت بهتر یک‌جا آن را در دست داشته باشند.

در انبار موجود نمی باشد