روزنامۀ خاطرات ناصرالدین‌شاه قاجار (جلد سوم جدید)

5,500,000 ریال

از رجب 1284 تا صفر 1287ق.

به انضمام سفرنامه‌های قم،لار،کجور و گیلان

 

کتاب حاضر که برای نخستین‌بار انتشار می‌یابد مجلدی دیگر است از خاطرات روزانۀ مهم‌ترین پادشاه قاجار،ناصرالدین‌شاه که از رجب 1284ق. 

تا صفر 1287ق. را دربرمی‌گیرد.

در این کتاب،علاوه بر شرح کاملی از سفرنامه‌های قم،لار،کجور و گیلان به قلم شخص ناصرالدین‌شاه، شرح وقایع روزانه از قبیل عزل و نصب‌های 

دولتی،موضوعات مربوط به شکار و تفرج در مناطق اطراف طهران،گزارشات اقلیمی و غیره آمده است.

طبعا از خلال این گزارشها ، اطلاعات ناب و دست اولی در اختیار پژوهشگران مخصوصا در حوزۀ تاریخ معاصر قرار خواهد گرفت.