رسالۀ پیروزی و مقالۀ نوروزی

1,100,000 ریال

شرح قصیدۀ بدایع الاسحار فی صنایع الاشعار قوامی مطرّزی گنجوی 

محمود بن عمر نجاتی نیشابوری 

سدۀ هشتم هجری 

 

رسالۀ پیروزی و مقالۀ نوروزی کهن‌ترین شرح پارسی قصیدۀ بدایع الاسحار فی صنایع الاشعار قوامی مطرّزی گنجوی ( سدۀ 6ق) در علم بدیع است که به قلم نجاتی نیشابوری (سدۀ8ق)رقم خورده است.

این اثر اطلاعات جدیدی از احوال شارح و نمونه‌هایی از اشعار او را در اختیار می‌گذارد

و شاعرانی ناشناخته مانند شمس‌الدین اسفراینی و فخرالدین محمود زرجانی نیشابوری را معرفی و ابیاتی از آنها را عرضه می‌کند.

همچنین ابیاتی تازه‌یاب از شاعرانی همچون عنصری و رضی‌الدین نیشابوری در این رساله ثبت شده که در دیوان آنها نیست.