رسائل فارسی میرسیّدشریف جرجانی

3,500,000 ریال

در کلام،فلسفه و عرفان 

میرسیّدشریف جرجانی،عالم و متکلّم سدۀ هشتم و نهم هجری و استاد مدارس شیراز و سمرقند بوده است.

در این کتاب،پس از مقدمه‌ای تفصیلی درباب زندگی،آثار و افکار مولف، متن هفت رسالۀ فارسی از وی در زمینۀ کلام،فلسفه و عرفان(در عقاید،در ردّ شبهات فلاسفه 

و عقاید معتزله، در مسائل علوم سه‌گانه،در معرفت صنع و صانع، در وجود ، در سیر و سلوک ، اسکندریه) معرفی و تصحیح شده است.