دیوان کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی

3,900,000 ریال

غزلیات و رباعیات

 

کتابی که در پیش‌روی دارید تصحیح تازه‌ای است از غزلیات و رباعیات خلاق‌المعانی کمال اسماعیل،شاعر بزرگ اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری.

مصحح در چاپ حاضر کوشیده است تا با مقابله نسخه‌های متعدد،از جمله چند نسخه نویافته کهن و نیز بهره‌گیری از جنگ‌ها و تذکره‌های معتبر،ویرایشی انتقادی از غزلیات و رباعیات این شاعر نامی به دست دهد.