دیوان قبولی

4,900,000 ریال

قبولی (زادۀ 841 ق) از شاعران ساکن عثمانی در عهد سلطان محمدفاتح است.

او دیوان اشعار خود را در 880ق به نام آن پادشاه گرد آورد و به وی تقدیم کرد.

کلیات اشعار قبولی که شامل سروده‌هایی در قالب‌های قصیده،غزل،قطعه،رباعی و نیز دربردارندۀ چند غزل ترکی و اشعاری در هزل است،

در کنار فواید زبانی ، حاوی اطلاعاتی سودمند دربارۀ فتوحات سلطان محمد و تاریخ اجتماعی عصر اوست.