دیوان رشیدالدّین وطواط

7,300,000 ریال

 از دیوان دیوان رشیدالدّین وطواط، شاعر سخن‌دان و مشهور سدۀ پنجم و ششم هجری، دست‌نویس‌های بسیاری باقی مانده و اشعار زیادی از او در سفینه‌های شعری و جنگ‌ها آمده است.

دیوان حاضر دربردارندۀ قصاید،غزلیات،قطعات،ترجیع‌بندها،ترکیب‌بندها،رباعیات و ابیات پراکندۀ وطواط است، براساس بیست و هفت دست‌نویس(اقدم نسخ مورخ 699ق است) و جُنگ فراهم آمده و در مقدمه زوایای مختلف زندگی و شعر این شاعر بررسی شده است.