دیوان اشعار طالب جاجرمی

750,000 ریال

دیوان اشعار طالب جاجرمی،شاعر سدۀ نهم هجری در شیراز،دربردارندۀ 483 غزل،111 رباعی و تعدادی قطعه،مسمط،ترجیع‌بند و ترکیب‌بند است.

طالب اشعار شاعرات بزرگی چون خاقانی،سعدی،مولوی،عراقی و حافظ را استقبال نموده و چند تن از فرمانروایان تیموری و دیگر بزرگان نامدار شیراز را مدح گفته است.

وصف شیراز در شعر طالب بسیار و سروده‌های او از فواید تاریخی نیز برخوردار است.