دولت‌ها و سلسله‌های حاکم بر قلمرو اسلام

1,500,000 ریال

نخستین رخنه در وحدت سیاسی قلمرو اسلام،در اوایل خلافت عباسی،با استیلای امویان بر اسپانیا رخ داد.

آنگاه عصر حکومت‌های نیمه مستقل دررسید،وزان پس دولت‌های بزرگ و نیرومند در ایران و مصر و شام و شبه قاره هند،گرچخ غالبا سیادت عالیه خلافت را می‌پذیرفتند،اما عملا خلیفه را مقهور خویش گردانیده بودند.

ماجرای انقراض خلافت‌ها و ظهور و سقوط دولت‌ها و سلسله‌های متعدد که در پهنه‌ای بزرگ از اسپانیا تا حدود چین از نیمه دوم قرن دوم هجری تاکنون در جهان اسلام آمدند و رفتند و پیوستگی خاندانی اعضا این سلسله‌ها را در کتاب حاضر می‌یابید.

در انبار موجود نمی باشد