دستورالعمل قسّامان و مقنّیان

3,500,000 ریال

متن فارسی از دورۀ صفوی در فن کاریز ، با پژوهشی دربارۀ نقش و کارکردهای کاریز در تمدن اسلامی 

کتاب دستورالعمل قسّامان و مقنّیان دربارۀ کاریز و مسائل مرتبط با آن فقط دو متن کهن برجای مانده که یکی از آن‌ها با نام انباط المیاه  الخفیه  اثر ابوبکر محمد بن الحسن الحاسب الکرجی(سدۀ 4 و 5ق) به زبان عربی نگاشته شده است.

متن دیگر که خوشبختانه به زبان فارسی است و نسخۀ منحصربه فرد آن در سال‌های اخیر شناخته شده، همین کتاب دستورالعمل‌ قسّامان و  مقنّیان است.

این متن اندکی پیش از سال 1117ق یعنی در اواخر دورۀ صفوی توسط فخرالدین علیشاه حسین قسّام جویمی نوشته شده و حاوی اطلاعات فراوان و ارزشمندی دربارۀ کاریز و مسائل فنی و حقوقی آن است.