در حضرت سیمرغ

490,000 ریال

درحضرت سیمرغ مجموعه مقالات دکتر سجاد آیدنلو،محقق شاهنامه و ادب حماسی ایران است و بیست و پنج مقاله و یادداشت تخصصی در حوزه ی شاهنامه شناسی

و مطالعات حماسی را در برمی گیرد.

شماری از مهم ترین موضوعات بحث شده در این مقاله عبارتند از :

تصحیح و نسخه شناسی،بن مایه های حماسی-اساطیری،نکات لغوی،تاثیرات شاهنامه در متون بعد از آن،مسائل تاریخی حماسه ملی ایران،حماسه پژوهی تطبیقی،

فن نقالی و …

در انبار موجود نمی باشد