دریای پارس به روایت باستان‌شناسی

1,100,000 ریال

مجموعه مقالات

 

مقالات گردآوری شده در این کتاب بخشی از نتایج جدیدترین پژوهش‌ها و کاوش‌های باستان‌شناسانه در مناطق ساحلی خلیج‌فارس است.

بررسی شواهد استقرار انسان و شکل‌گیری و توسعۀ جوامع بشری در کرانه‌های خلیج‌فارس از دورۀ پیش از تاریخ تا دورۀ تاریخی و اسلامی محور اصلی جستارهای این مجموعه است و از آنجا که منطقۀ مورد بررسی-در قیاس با سایر مناطق کشور-تاکنون کمتر موردتوجه باستان‌شناسی بوده،حاصل این تحقیقات می‌تواند زیربنایی برای تحقیقات گسترده‌تر آینده باشد.