دارالضرب‌های ایران در دورۀ اسلامی

1,800,000 ریال

کتاب حاضر پژوهشی است در معرفی دارالضرب‌هایی که سلسله‌های اسلامی(از بنی‌امیه تا قاجار) در آنجا سکه زده‌اند.

مولف در این کتاب پس از ارائه مطالبی دربارۀ پیشینۀ ضرب مسکوکات در ایران و چگونگی آن،به طور الفبایی به معرفی دارالضرب‌های دورۀ اسلامی 

پرداخته است و ذیل هر مدخل سلسله‌هایی را که در هر دارالضرب سکه زده‌اند ذکر کرده،شرح مختصری از تاریخ آن شهر ، عمدتا براساس متون کهن

و منابع سکه‌شناسی، به دست داده است.