خواجۀ خواجگان عبدالخالق غجدوانی

1,500,000 ریال

عبدالخالق غجدوانی (م.575ق) عارف پارسایی است که در تمام منابع نامش به عنوان سرسلسلۀ خواجگان و پیر روحانی بهاءالدین نقشبند (م.791ق)

ثبت شده است.در این کتاب پژوهشی گسترده در مورد وی . سلسلۀ خواجگان و خواجه یوسف همدانی که تو رت پیر عبدالخالق غجدوانی دانسته‌اند،

انجام پذیرفته است.متن وصایای غجدوانی و شرح آن از فضل‌الله‌بن‌روزبهان (م.928ق) و رسالۀ مقامات یوسف همدانی منسوب به غجدوانی نیز در این کتاب 

با مقابلۀ دستنویس‌های کهن تصحیح و ارائه شده‌اند.