جنگنامۀ رستم و زَنون

2,950,000 ریال

رستم و زَنون سومین داستان از منظومۀ گورانی هفت لشکر یا به تعبیری شاهنامۀ کردی است.
مصحّح و مولف کتاب حاضر، پس از توصیف هفت لشکر گورانی،پیوند آن با طومارهای نقالی،معرفی روایت‌ها و نسخ خطی جنگنامۀ رستم و زَنون و بالاخره ذکر خلاصۀ داستان و بررسی ساختار آن در مقدمه، متن گورانی داستان را براساس یکی از نسخ خطی تصحیح،آوانویسی و ترجمه کرده و تعلیقات مفصلی بر آن افزوده است.