جغرافیای تاریخی خوارزم

650,000 ریال 585,000 ریال

 

کتاب حاضر تحقیقی است دربارۀ منطقۀ خوارزم که براساس اطلاعات به‌دست‌آمده از منابع مختلف گردآوری شده است.

مولف نخست خوارزم،مراکز آن در ادوار مختلف و نیز چهل شهر و آبادی بزرگ این ولایت را معرفی نموده و در ادامه فصلی به رود جیحون و مواضع جغرافیای مرتبط با آن اختصاص داده است.

ولایات و بیابان‌های همجوار خوارزم و شاهراه‌های آن دو مبحث بعدی هستند که مولف به آن پرداخته و در پایان نیز فرهنگی از اعلام جغرافیایی خوارزم در اختیار خوانندگان قرار داده است.