جستارهایی درباره زبان مردم آذربایگان

350,000 ریال

کتاب حاضر شامل نُه گفتار بدیع و دلپذیر است در زمینه ی شناساندن زبان پیشین مردم آذربایجان و بازمانده های ارزشمند آن گویش در ادبیات،آثار تاریحی و زبان کنونی آن قلمرو.

نویسنده در رفع ابهامات موجود در این باره کوشیده و معنی دقیق الفاظ را با تطبیق با کاربرد آنها در لهجه های دیگر روشن کرده است و نیز نمونه های تازه ی ناشناخته ای را بررسی کرده و در نهایت به نتایج قابل توجه و تازه ای دست یافته است.

در انبار موجود نمی باشد