تهمتن‌نامه

1,900,000 ریال

به همراه منظومه‌های زال و مقاتل دیو و کوه دماوند

 

تهمتن‌نامه عنوان منظومه‌ای است پهلوانی که به گزارش شماری از دلاوری‌های دوره کودکی رستم می‌پردازد.

اگرچه این روایات تازگی دارند اما ساختار آنها،اغلب تقلیدی از داستان‌های مشهور شاهنامه و یا روایات کهن الحاق شده به آن است.

در کتاب حاضر،گذشته از منظومه تهمتن‌نامه،دو منظومه پهلوانی زال و مقاتل دیو و قصه کوه دماوند نیز آمده است که یکی درباره یکی از نبردهای زال در آغاز جوانی با پتیاره‌ای سهمناک به نام مقاتل می‌باشد و دیگری هم گزارش نبرد ایرانیان با تورانیان و متحدان افراسیاب در کنار کوه دماوند است که با شکست دشمنان ایران و گریز افراسیاب خاتمه می‌یابد.