تقریرات مصدق در زندان

1,100,000 ریال

درباره حوادث زندگی خویش

یادداشت شده به اهتمام جلیل بزرگمهر

 

تردیدی نیست که دکتر محمد مصدق در تاریخ ایران منشا تاثیری عظیم شد.پس برای داوری درست و بی‌غرضانه تاریخ در حق او شناخت گوشه‌های مختلف سرگذشت او لازم است و برای رسیدن به چنین مقصودی به اسناد و مدارک اساسی و اصیلی مانند آنچه در کتاب حاضر آمده احتیاج است.

این کتاب شامل یادداشت‌هایی است که سرهنگ جلیل بزرگمهر،وکیل مصدق در دادگاه‌های نظامی، از گفته‌های مصدق در زندان جمع‌آوری کرده است.