تحفۀ درود

2,900,000 ریال

رساله‌ای در ابزار خوشنویسی و اصول و قواعد خطّ نستعلیق (تألیف در 1120 هجری)

محمد منعم صدیقی

به انضمام رسالۀ خوشنویسی از محمدامین 

 

کتاب حاضر دربردارندۀ دو رساله در خوشنویسی است.

نخست تحفۀ درود از محمد منعم فرزند شیخ عبدالحی اَروَلی،خوشنویس و شاعر هندی،که تألیف آن پس از چند سال در 1120 ق به پایان رسیده و طولانی‌ترین

رسالۀ آموزشی خوشنویسی است که یک هندی پارسی‌گو نوشته است.

دیگر رساله‌ای مختصر در شناخت نستعلیق،احوال خوشنویسان و ابزار و رنگ‌ها از محمدامین که در سال 1139 ق در هند تألیف شده است.

تصحیح هر دو رساله براساس تک نسخۀ به دست‌آمده از آنها صورت پذیرفته است.