تاریخ صفویه به روایت سنگ‌نبشته‌ها

1,050,000 ریال

کتاب حاضر مجموعه‌ای است از متن بیش از یکصد سنگ‌نوشتۀ حکومتی به زبان فارسی،غالبا از عصر صفوی،یعنی از قرن‌های نهم تا دوازدهم هجری.

این سنگ‌نوشته‌ها که از منابع مختلف پراکنده به ترتیب تاریخ گردآوری شده‌اند،

فرمان‌های حکومتی،وقف‌نامه‌ها یا یادبودند و به‌جهت تصویر دست اولی که از اوضاع اجتماعی و تعاملات حاکمیت با مردم در عصر صفوی به دست می‌دهند از منابع جانبی مهم برای مطالعۀ تاریخ آن دوران به شمار می‌آیند.